Luokka: Yleistätutkimus

Emmental Sinileima – juuston tuotantoketjun ympäristövaikutukset ja parannusmahdollisuudet

Emmentaljuuston tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksia määritettiin elinkaariarvioinnilla. Tarkastelun kohteina olivat ilmaston lämpeneminen, happamoituminen ja vesistöjen rehevöityminen. Alkutuotantoon niveltyi suurin osa ympäristövaikutuksista. Rehevöityminen johtui enimmäkseen peltoviljelystä. Happamoitumispotentiaaliin vaikutti lannasta ja virtsasta haihtuva ammoniakki. Eläinten ruoansulatuksessa syntyvä metaani osallistui keskeisesti ilmaston lämpenemiseen. (lisää…)

Maatalouden kestävyyden indikaattorit

Maatalouden kestävyys voidaan sijoittaa kolmeen tasoon: ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tutkimuksessa pyrittiin kehittämään selkeitä ja kokonaisvaltaisia indikaattoreita maatalouden kestävyyden arvioimiseen. Tarkemman selvitystyön alle kelpuutettiin indikaattoreiksi: 1) ravinnetase, 2) materiaalivirta, 3) elinkaariarviointi, 4) maisemanmuutos, 5) maaseudun sosioekonomiset resurssit ja 6) sosiokulttuuriset toimintatavat. (lisää…)

Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Jokioinen 18.-19.3.1998: esitelmät

Maatalouden tutkimuskeskuksessa Jokioisilla maaliskuussa 1998 järjestetyssä tutkimusseminaarissa käsiteltiin luonnonmukaista elintarviketuotantoa, luomutuotteita ja luomutuotannon tutkimusta. Tieteellisen tutkimuksen arvoja, päämääriä ja seurauksia pohti tällöin Petri Ylikoski. Helena Kahiluoto keskittyi esityksessään luomututkimuksen erityispiirteisiin. (lisää…)

Kuluttajien mielikuvat jalostetuista luomutuotteista

Tutkimuksen tavoitteena oli hankkia kuluttajalähtöisen tuotekehityksen ja markkinoinnin kannalta hyödyllistä tietoa luomutuotteiden ja erityisesti jalostettujen luomutuotteiden hyväksyttävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa selvitettiin sitä, mitä uskomuksia ja mielleyhtymiä kuluttajat liittävät erityisesti jalostettuihin luomutuotteisiin ja mitkä tekijät estävät tai edistävät näiden tuotteiden hyväksyttävyyttä. Aineisto kerättiin ryhmäkeskusteluilla. (lisää…)

Joulukinkun ekotehokkuus

Tutkimuksessa tarkasteltiin tavanomaisen ja luonnonmukaisen sianlihan tuotannon ekotehokkuutta Etelä-Suomessa ja Tanskassa. Ekotehokkuus tähtää ympäristöä säästävään tuotantoon: vähemmästä pyritään tuottamaan enemmän. Tässä tutkimuksessa ekotehokkuutta mitattiin ekologisen selkärepun ja energia-analyysin avulla: ekologinen selkäreppu ilmaisee hyödykkeen tuottamiseen vaadittujen materiaalipanosten määrän ja energia-analyysi kertoo tuotteen tuottamiseen tarvittavan koko energiamäärän. (lisää…)

Luomun terveellisyys ja turvallisuus

Ympäristönsuojelu on osa Euroopan Unionin maatalouspolitiikkaa ja sen uudelleensuuntaamista. Tavoitteena ovat tuotantomenetelmät, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja tuottavat laadukkaita tuotteita. Erääksi ympäristöystävälliseksi tuotantotavaksi on uskottu luonnonmukainen tuotanto. Kuluttajatutkimusten mukaan terveellisyys ja turvallisuus ovat keskeisiä kuluttajien valintaperusteita. Tätä taustaa vasten tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luomuelintarvikkeiden terveellisyyden ja turvallisuuden tieteellistä perustaa. Selvitys perustuu tietoon, joka on hankittu kansainvälisestä tieteellisestä kirjallisuudesta tietohakujen avulla ja perustuu noin 130 kirjallisuusviitteeseen. (lisää…)