EU-komission lakiesitys gmo-viljelystä huolestuttaa luomualaa

Luomuala pelkää Euroopan komission valmistelevan gmo-lakimuutoksen vaarantavan luomutuotannon gmo-vapauden ja uhkaavan käytännössä kuluttajien oikeutta gmo-vapaaseen ruokaan. Kyselytutkimusten mukaan Euroopan ja Suomen kansalaisten enemmistö ei halua muuntogeenistä ruokaa tai maataloutta.

Euroopan komissiossa suunnitellaan lakimuutosta, joka toisaalta mahdollistaisi valtio- tai aluekohtaisen julistautumisen gmo-vapaaksi, mutta toisaalta helpottaisi myös gm-kasvien hyväksymistä viljelyyn unionin alueella.  Samassa yhteydessä ehdotetaan suosituksia rinnakkaiselolakien muotoilemiseksi ja muutosta direktiiviin ( EC 2001/18), jossa säädetään geenimuunneltujen organismien tahallisesta päästämisestä luontoon.

Suomen Luomuliitossa ollaan gmo-vapauden kannalla.

– Ministeri Sirkka-Liisa Anttila on monta kertaa todennut, että Suomen olisi hyvä säilyä gmo-vapaana. Tähän tilaisuuteen täytyy nyt tarttua ja tehdä valtti laadukkaasta ja puhtaasta tuotannosta, kannustaa Luomuliiton toiminnanjohtaja Elisa Niemi. Muualla Euroopassa on kuitenkin kritisoitu komission ehdotusta, koska se ei näyttäisi tarjoavan tähän todellista mahdollisuutta.

Luomutuottajien kattojärjestö IFOAM EU Group ilmaisi kesäkuun 22. päivänä Roomassa pitämässään kokouksessa syvän huolestumisensa komission aikeita kohtaan.

– Gmo-vapaille maanviljelijöille, jalostajille ja kuluttajille kaikissa EU:n jäsenmaissa on taattava oikeus gmo-vapaaseen ruokaan ja maatalouteen. Jäsenvaltioille nyt tarjottava mahdollisuus kieltää muuntogeeniset kasvit tietyin ehdoin voi olla hämäystä, jos samassa yhteydessä yritetään suostutella jäsenvaltiot äänestämään niiden hyväksymisprosessien puolesta, IFOAM EU Groupin puheenjohtaja Christopher Stopes kommentoi. IFOAM EU Group kehoittaakin jäsenvaltioita hylkäämään ehdotuksen.

Sen lisäksi, että ehdotuksessa ei selkeästi määritellä, millä ehdoilla gm-kasvien viljely voitaisiin kieltää alueellisesti, Euroopan luomukenttää huolestuttaa se, turvataanko Unionin tasolla tunnustettu laillinen oikeus gmo-vapaaseen ruokaan. Maista, joissa gm-viljely on jo yleistä, on näyttöä siitä, että useilla kasveilla gm-saastumista ei voida estää. Gm-kasvien viljelyn vapauttaminen EU:ssa toisi mukanaan kalliin erilläänpidon järjestämisen ja huolen siitä, toteutuuko ”aiheuttaja maksaa” -periaate saastumistapauksissa.

– Saastuttamiseen ei ole oikeutta! Joissakin jäsenvaltioissa, kuten Espanjassa gmo-vapaan maissin tuottaminen on jo mahdotonta sekoittumisen takia. Komission on vihdoin ehdotettava EU:n laajuista, laillisesti sitovaa säännöstöä, jolla taataan oikeus säilyä gmo-vapaana. Siihen asti kunnes tällainen laki tulee voimaan olemme EU:n laajuisen geenimuunneltujen organismien kiellon kannalla! IFOAM EU Groupin jatkojalostajaryhmän edustaja Bavo van den Idsert linjaa.

Euroopan Parlamentissa halutaan myös tiukempaa linjaa, se vaati julkilausumassaan 18. joulukuuta, että gmo-aineksen enimmäispitoisuus tavanomaisessa ja luonnonmukaisessa siementuotannossa tulee asettaa havaitsemisrajan tasolle. Nyt gmo-merkintä on oltava, jos tuotteessa on yli 0,9 prosenttia muuntogeenistä ainesta.  Varsinkin gmo-kriittisessä kansalaiskeskustelussa on lisäksi esitetty kritiikkiä Euroopan elintarvikeviranomaisen EFSA:n gmo-paneelin menettelytapoja kohtaan. Erityisesti vaaditaan riskienarviointia koskevia tutkimuksia julkisiksi. Luottamus viranomaisten työhön on kärsinyt ja sille vaaditaan julkista kontrollia.

http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/news/news.php

http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/media/2010/PR_IFOAMEU_GMO-NationalisationProposal_22.06.2010.pdf

Teksti: Marja Nuora

Artikkeli on kirjoitettu Maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä rahoituksella.