Hormonihäiritsijöistä 157 miljardin euron SOTE-kustannukset EU:ssa

COST EDC_Graphic_US_Final_Page_1Hormonihäiritsijöinä toimivista kemikaaleista aiheutuu EU:ssa 150 miljardin kustannukset yhteiskunnalle sosiaalisina kustannuksina. Hormonitoimintoihin haitallisesti vaikuttavia kemikaaleja ovat monet torjunta-aineet, muovien pehmentimet, niitä on myös kosmetiikassa, hiusväreissä ja osa lääkkeistä. Laaja tutkimus julkaistu The Journal of Clinical Endocrinologoly & Metabolism -tiedelehdessä neljänä eri artikkelina. Kansainvälinen aasiantuntijaryhmä arvioi eri osatekijöiden kokonaiskustannuksia ja eri haittojen aiheuttamat kustannukset laskettiin yhteen. 

Tausta

COST EDC_Graphic_US_Final_Page_1Todisteita on saatu viime aikoina runsaasti lisää siitä, että hormonitoimintoja häiritsevät kemikaalit voivat olla osallisina aiheuttamassa sairauksia ja vammaisuutta.

Tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää hormonihäiritsijöille altistumisen aiheuttamia kustannuksia terveydenhoidolle EU:ssa.

Menetelmät

Laajasta joukosta asiantuntijoita muodostettiin hallitustenvälisen ilmastopaneelin tapaan ryhmä, joka arvioi eri osatekijöiden todennäköisiä kustannuksia perustuen olemassa oleviin epidemiologisiin ja toksisuustutkimuksiin, jotka koskivat yhtä tai useampaa kemikaalia, ja jotka voivat aiheuttaa sairauksia häiritsemällä hormonitoimintoja. Epidemiologisten tutkimustulosten arvioinnissa apuna käytettiin WHO:n GRADE-työryhmän kriteereitä, sekä Tanskan Ympäristönsuojeluviraston äskettäin laatimia määritelmiä hormonihäiritsijöiden laboratorio- ja eläinkokeiden tuloksille. Asiantuntijaryhmissä käytettiin Delfoi-menetelmää tutkimustulosten painoarvon määrittämiseen.

Tulokset

Asiantuntijapaneeleissa päästiin yksimielisyyteen todennäköisistä hormonihäiritsijöiden vaikutuksista älykkyysosamäärän laskuun ja siihen liittyviin älykkyyden puutteisiin, autismiin, tarkkaavaisuushäiriö ADHD:n, lapsuuden lihavuuteen, aikuisten lihavuuteen, aikuisten diabetekseen, piilokiveksisyyteen, miesten hedelmättömyyteen, ja kuolleisuuteen. Lopullisina arvoina käytettiin syy-seuraussuhteiden todennäköisyyksien keskimmäisiä arvoja. Näin saatiin kaikkien hormonihäiritsijöiden kokonaiskustannusten yhteiseksi määräksi EU:ssa noin 1000 simuloinnin perusteella 157 miljardia euroa vuodessa. Se on 1,25 % EU:n bruttokansantuotteesta. Alhaisimmat arvioinnit tuottivat kokonaiskustannusten määräksi 119 miljardia euroa vuodessa.

Johtopäätökset

Altistuminen hormonihäiritsijöille aiheuttaa todennäköisesti sairauksien ja häiriötoimintojen lisääntymisinä satojen miljardien kustannukset EU:ssa vuosittain. Näihin arvioihin sisältyvät vain varsin todennäköiset seurannaisvaikutukset.

Hormoonihäiritsijöitä ovat monenlaiset kemikaalit, kuten merkittävä osa yleisimmistä torjunta-aineista mm rikkakasvien torjunta-aineista glyfosaatti, atratsiini ja tuholaisten torjunta-aineista esim yleisesti käytetty malationi, muovien pehmentimiä, jotkin lääkkeet, kosmetiikkaa, hiusvärejä, kaupallisia kemikaaleja ja ympäristösaasteita. Seoksissa jo pienetkin pitoisuudet voivat olla haitallisia.

Lähde Trasande ym 2015. Estimating Burden and Disease Costs of Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals in the European Union. The Journal of Clinical Endocrinologoly & Metabolism. 5.3.2015.

Laaja Tiivistelmä

Teksti: Jukka Rajala