Julkaisu vauhdittaa luomuruoan terveellisyyskeskustelua

Suomessa on herätty pohtimaan yhä laajemmin ruokavalion merkitystä terveydellemme. Lääketieteessä ja elintarviketeollisuudessa on alettu tutkia ruoka-aineiden terveysvaikutuksia ja toisaalta tavalliset ihmiset ovat alkaneet huolestua yhä teollistuvammasta elintarviketuotannosta sekä ympäristön saastumisesta, joiden seurauksina viime vuosien laajoja ruokaskandaaleja voidaan pitää. Luomunäkökulman keskusteluun tuo Marja Nuoran laatima keskustelupaperi Luomu ja Terveellisyys.

Ruoan laatu herättää keskustelua
Ruoan turvallisuuden ja terveellisyyden kysymykset herättävät yhteiskunnallista keskustelua. Monet kysymykset näyttävät olevan myös poliittisia koskettaen kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, ihmisten kulutustottumuksia ja niihin vaikuttamista sekä elintarvikeketjun eri osien roolia, vastuita ja oikeuksia.

Luomun juuret kansalaisliikehdinnässä
Luonnonmukaisen viljelyn juuret ovat siinä kansalaisliikehdinnässä, jossa jo alun alkaenkin otettiin vakavasti ihmiselle terveellisen ruokavalion merkitys. Alan pioneerit näkivät yhteyden ihmisen terveyden, terveellisen ruoan ja hyvinvoivan ympäristön välillä. Tämä kokonaisvaltainen ajattelutapa onkin elänyt jatkuvasti luomuviljelyn innoittajana ja suunnan näyttäjänä.

Julkaisun tarkoitus tuoda luomun kokonaisnäkemyksiä esiin
Julkaisun tarkoituksena on avata luomuliikkeen näkemyksiä ja ajattelutapaa liittyen ruoan terveellisyyteen ja samalla hahmottaa lähinnä Euroopassa luomutuotteiden terveellisyyden ympärillä käytyä keskustelua. Samalla lukijalle toivotaan välittyvän konkreettinen kuva siitä, miten terveellisyys luomussa käsitetään ja miten terveellisyyttä pyritään vaalimaan luomuruoantuotannossa.

Luomutuotteiden terveellisyyskeskustelu ja tutkimus
Tämä julkaisu sisältää kaksi osaa, joista ensimmäisessä luodaan katsaus luomutuotteiden terveellisyydestä tehtyyn tutkimukseen ja siitä käytyyn julkiseen keskusteluun. Alalla ei selvästikään ole vielä tarpeeksi tutkimusta, mutta lisäksi ollaan myös tyytymättömiä vallitsevaan tieteelliseen lähestymistapaan ja tutkimuskäytäntöihin. Kuluttajalla näyttää olevan hyvin vahva intuitiivinen käsitys luomuna tuotettujen elintarvikkeiden terveellisyydestä, vaikka tieteellisesti tälle ei olekaan saatu selkeää vahvistusta.

Laboratoriotieto vs kokemus
Luomutuotteiden parissa käytävä keskustelu kytkeytyy myös vahvasti koko elintarviketuotannosta käytyyn keskusteluun. Näyttää siltä, että sukupolvien aikana syntyneestä kokemuksesta ja kansanviisaudesta kumpuava elämänkokemus voittaa laboratoriossa asiantuntijavoimin syntyneen tieteellisen näytön.

Ruoan terveellisyyskäsitys luomun näkökulmasta
Tässä onkin hedelmällisen yhteiskunnallisen keskustelun paikka. Tarvitaan lisää syventävää tietoa aiheesta. Tämän julkaisun toisessa osassa luodaan kokonaisnäkemys ruoan terveellisyyteen vaikuttavista tekijöistä niin kuin ne luomuliikkeen parissa on ymmärretty.

Julkaisun kirjoittamisen tavoitteena on ollut tuoda ruoan terveellisyydestä käytävän keskustelun teemat ja argumentit esiin mahdollisimman selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Ruoka ja sen terveellisyys on asia, josta käytävä keskustelu kuuluu jokaiselle. Tässä kirjoittaja tarjoaa lukijalle luomutoimijoiden näkökulmia asiaan.

Keskustelupaperin on kirjoittanut Marja Nuora Kurmakka –Organic Food OY.stä. Julkaisu on tuotettu Maa- ja metsätalousministeriön tukemassa Viestintintätuki luomumarkkinoijille ja jatkojalostajille -hankkeessa.

Lähde:  Luomu ja Terveellisyys Nuora 2011. Kurmakka – Organic Food Oy. 22 s1