Luomun terveellisyys ja turvallisuus

Ympäristönsuojelu on osa Euroopan Unionin maatalouspolitiikkaa ja sen uudelleensuuntaamista. Tavoitteena ovat tuotantomenetelmät, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja tuottavat laadukkaita tuotteita. Erääksi ympäristöystävälliseksi tuotantotavaksi on uskottu luonnonmukainen tuotanto. Kuluttajatutkimusten mukaan terveellisyys ja turvallisuus ovat keskeisiä kuluttajien valintaperusteita. Tätä taustaa vasten tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luomuelintarvikkeiden terveellisyyden ja turvallisuuden tieteellistä perustaa. Selvitys perustuu tietoon, joka on hankittu kansainvälisestä tieteellisestä kirjallisuudesta tietohakujen avulla ja perustuu noin 130 kirjallisuusviitteeseen.

Luomutuotteiden terveellisyyttä ja terveysvaikutuksia on tutkittu erittäin vähän, eikä luomun terveellisyydestä tavanomaisiin elintarvikkeisiin verrattuna löytynyt tieteellisesti varmuudella todistettua näyttöä. Terveyttä edistävistä vaikutuksista ei ole väestötason tutkimuksia, vaan viitteet luomun terveellisyydestä perustuvat epäsuoriin todisteisiin kuten hivenaineiden, vitamiinien ja flavonoidien suurempiin pitoisuuksiin. Ei ole selvää, onko luomun ja tavanomaisesti viljellyn tuotteen välillä enemmän eroa kuin kahtena eri vuonna viljellyn tavanomaisen tuotteen välillä. Eniten on näyttöä luomutuotteiden suuremmasta C-vitamiinipitoisuudesta. Luomutuotteiden ja tavanomaisten tuotteiden kivennäisainepitoisuuksissa on havaittu eroja, mutta löydökset eivät ole systemaattisia.

Turvallisuutta lisäävistä vaikutuksista on vakuuttavimmin osoitettu pienimmät nitraattipitoisuudet ja torjunta-ainejäämät, mutta vaihtelut ovat niissäkin suuria ja mm. eri maiden väliset erot ja eri tuotteiden väliset erot ovat keskimäärin suurempia kuin luomun ja tavanomaisen tuotteen väliset keskimääräiset erot. Dioksiinit, furaanit ja PCB-yhdisteet leviävät ilman välityksellä, joten viljelymenetelmä ei niihin juurikaan vaikuta, maantieteellinen alue sen sijaan suuresti. Lisäaineet ovat erittäin heterogeeninen aineryhmä yksinkertaisista suoloista elintarvikeväreihin, joten niistä ei ole järkevää tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä yhtenä ryhmänä. Mikrobiologisten riskien suhteen eroja luomutuotannon ja tavanomaisen tuotannon välillä ei ole osoitettu.

Yleisenä johtopäätöksenä luomuelintarvikkeiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittämiseksi on puutetta laadukkaista tutkimuksista, jossa olisi käytetty soveltuvia vertailuryhmiä ja asianmukaista tilastollista käsittelyä ja jossa sekoittavat tekijät olisi otettu asianmukaisesti huomioon.

Muukka, E., Myllykangas, J., Leskinen, M., Mertanen, E., von Wright, A.& Tuomisto, J. 2003
Luomun terveys ja turvallisuus
– Luomutuotteiden terveellisyys ja turvallisuus kansainvälisen tieteellisen kirjallisuuden valossa. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B4/2003. Helsinki. Kansanterveyslaitos. 81 s. + liitt. 8 s. ISBN 951-740-342-9
www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/
julkaisusarja_b/2003b4.pdf