Miten luomu määritellään?

Luonnonmukainen tuotanto voidaan määritellä monin eri tavoin, mutta perusviesti eri määritelmien taustalla on sama. Luomutuotanto on ympäristöön ja luonnonvaroihin sopeutuvaa tuotantoa, jonka lähtökohtana on kokonaisvaltainen näkemys koko elintarvikeketjusta.

Luonnonmukaisella maataloudella tarkoitetaan kokonaisvaltaisen, ekologisen näkemyksen pohjalta lähtevää maataloutta, jossa luonnontalouden omat toimintaperiaatteet otetaan viljelyssä tietoisesti huomioon, kun kehitetään ekologisesti kestävää ja luonnontalouden toimintaan sopeutuvaa maataloustuotantoa. Tuotannossa käytetään hyväksi luonnontalouden luonnollisia kiertoja, toimintoja ja vuorovaikutusverkkoja sekä pidättäydytään keinotekoisten menetelmien käytöstä. Ulkopuolisten tuotantopanosten sijaan pyritään tehostamaan ensisijaisesti ekosysteemipalvelujen hyväksikäyttöä.

Luomu-käsitteellä voidaan viitata myös tiettyihin yksittäisiin tuotantosääntöihin ja niiden mukaan tuotettuihin tuotteisiin. Luomukäsitteen käyttö on viime aikoina laajentunut ja sitä käytetään monissa yhteyksissä, joilla ei välttämättä ole yhteyttä luonnonmukaisen tuotannon säännöksiin. Luomuna voidaan markkinoida vain sellaisia jalostamattomia maataloustuotteita ja elintarvikkeita ja keräilytuotteita, joiden tuotannossa on noudatettu voimassaolevia säännöksiä.

Euroopan unionin määritelmä

Euroopan unionin määritelmän mukaan luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoito- ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat käytännöt, pitkälle kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen, eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen standardien soveltaminen ja tuotanto, jossa otetaan huomioon tiettyjen kuluttajien mieltymys tuotteisiin, jotka on tuotettu luonnollisista aineksista ja luonnollisin menetelmin. (EY n:o 834/2007)

 

FAO:n määritelmä

Maailman maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO:n mukaan luonnonmukainen maatalous on elintarviketuotannon kokonaisvaltainen tuotantojärjestelmä, joka edistää ja parantaa maatalousekosysteemien laatua ja hyvinvointia, kuten luonnon monimuotoisuutta, biologisia kiertoja ja maan biologista aktiivisuutta. Luonnonmukaiset tuotantojärjestelmät perustuvat erillisiin, täsmällisesti määriteltyihin säädöksiin ja ohjeisiin. Säädösten tarkoitus on luoda tasapainoisia maatalousekosysteemejä, jotka ovat sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä.

IFOAMin määritelmä

Luonnonmukainen maatalous on tuotantojärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää elintarvikkeiden, kuitujen ja muiden tuotteiden tuotantoa. Tässä tuotantomenetelmässä maan viljavuuden katsotaan olevan avaintekijä menestyksekkääseen tuotantoon.

Luomuviljelijä pyrkii optimoimaan maatalouden ja ympäristön laatua toimimalla kasvien, eläinten ja ympäristön luontaisten ominaisuuksien kanssa sopusoinnussa. Luomumaataloudessa ulkoisten tuotantopanosten merkitys vähenee merkittävästi, koska vältetään kemiallisten torjunta-aineiden, väkilannoitteiden ja lääkeaineiden käyttöä. Sen sijaan siinä pyritään toimimaan yhteistyössä luonnon kanssa tarkoituksena parantaa tuotannon määrää ja kasvien ja eläinten vastustuskykyä.

Luonnonmukaiseen maatalouteen sisältyy myös sosiaalisia näkökohtia; tunnustetaan, että ihmiset ovat tärkeä osa luonnonmukaista tuotantoa. Luonnonmukainen maatalous pitäytyy kansainvälisesti hyväksyttyihin perusperiaatteisiin, jotka liittyvät erilaisiin sosiaalisiin, taloudellisiin sekä olosuhde- ja kulttuurisidonnaisiin kokonaisuuksiin. Luonnonmukaisen maatalouden periaatteet on julkaistu IFOAM:in tuotantoehtojen alussa.